NAFTAกับผลกระทบทางการค้าของไทย

เนื่องจากกลุ่มNAFTAเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ20ขอมูลค่าการส่งออกทั้งหมด เพราะประหยัดต้นทุนการขนส่งได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร

สำหรับผลกระทบกับสินค้าส่งออกของไทยมีดังนี้

สินค้าเกษตร ไม่กระทบมากนัก เนื่องจากเม็กซิโกมิใช่คู่แข่งของสินค้าหลัก เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ฯลฯ

สินค้าเกษตรแปรรูปคือ สับปะรดกระป๋อง

สินค้าประมง เช่น กุ้ง ไทยเป็นผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ในอเมริกาเหนือ

สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าฝ้าย

รองเท้า จีนยังครองตลาดรองเท้าในสหรัฐและแคนนาดา ส่วนไทยและเม็กซิโกมีอัตราส่งออกไม่มากนัก

ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนแผงวงไฟฟ้า เม็กซิโกจะได้เปรียบในการดึงดูดการลงทุน โดยประเทศญี่ปุ่น โรงพิมพ์

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกเดียว คือ หุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้สินร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวน ดังนั้นเจ้าหนี้จะฟ้องร้องหุ้นส่วนคนใดนหนึ่งให้ชำระหนี้เต็มตามจำนวนก็ได้ ห้างหุ้นส่วนสามัญนี้ กฏหมายบัญญัติไว้ว่า “จะจดทะเบียนก็ได้” กล่าวคือจะจดทะเบยนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ โรงพิมพ์

การขายทอดตลาด

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจ โรงพิมพ์ ต้องการได้เงินมาทำธุรกิจต่อ เนื่องจากสถานการณ์การเงินไม่ดี ไม่สามารถชำระหนี้ธนาคารได้ หรือไม่สามารถพึ่งสินเชื่อธนาคารได้ จึงลดขนาดการผลิตลงด้วยการขายทอดตลาด อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ของใช้สำนักงาน หรือ ของใช้บางอย่างซึ่งจะมีราคาต่ำกว่าปกติทั่วไป ผู้ซื้อสามารถซื้อได้ราคาถูก เเละประหยัดเวลาที่จะต้องรอผลิตจากโรงงานต่างประเทศ

มีปัญหา

อย่าคิดหนีปัญหาด้วยการเปลี่ยนไปทำธุรกิจอื่นหลายธุรกิจ ขอให้ยึดหลักต่อสู้กับธุรกิจเดิมที่ท่านถนัดเเละชอบทำไว้ก่อน ท่านจะมีประสบการณ์ในธุรกิจนั้นเพิ่มมากขึ้น ต่อไปปัญหาก็หมดไป ต้องกล้าผจญกับปัญหานั้น ถ้าเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นที่ตนไม่ถนัดอาจทำให้พลาดพลั้งมากขึ้นได้             โรงพิมพ์

ขั้นตอนการผลิต

เป็นการแสดงถึงกระบวนการผลิตนับตั้งแต่การนำวัตถุดิบเข้าสู่จุดเริ่มต้นวิธีการเตรียม และดำเนินการอย่างไรต่อการแปรสภาพ และในขบวนการมีจุดคอขวดที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตหรือไม่ ถ้ามีจะแก้ไขหรือสำรองอย่างไร รวมทั้งในการแปรสภาพจะมีการเพิ่มขึ้น – ลดลง ของน้ำหนักสินค้าสำเร็จรูปอย่างไร ผู้ประกอบการจะต้องนำเสนอในรูปของแผนผังการผลิต แสดงขั้นตอนของการผลิตในแต่ละจุด ๆ เป็นอย่างไร โรงพิมพ์

ลูกค้า

  • เป็นปัจจัยหลักของธุรกิจรอดของธุรกิจเนื่องจากเป็นผู้บริโภคสินค้าดังนั้นถ้า
  • ลูกค้ามีมากมาย และแต่ละรายมีขนาดเล็ก การแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ จะน้อย
  • ลูกค้ามีน้อยราย และแต่ละรายมีขนาดใหญ่ การแข่งขันก็จะมีสูงตามไปด้วย

โรงพิมพ์

ช่วงเจริญเต็มที่

เมื่อเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้ว   ตลาดก็จะเข้าใกล้จุดอิ่มตัว  ยอดขายเริ่มลดลง  อัตราการเจริญเติบโตจะลดลงอย่างรวดเร็ว   การแข่งขันจะทวีความรุนแรง

โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาจะมีบทบาท  ช่วงนี้จะเป็นช่วงระยะเวลายาวนานที่สุดสินค้าในตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเจริญเติบโตหรือช่วงอิ่มตัว โรงพิมพ์