ช่วงเจริญเต็มที่

เมื่อเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้ว   ตลาดก็จะเข้าใกล้จุดอิ่มตัว  ยอดขายเริ่มลดลง  อัตราการเจริญเติบโตจะลดลงอย่างรวดเร็ว   การแข่งขันจะทวีความรุนแรง

โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาจะมีบทบาท  ช่วงนี้จะเป็นช่วงระยะเวลายาวนานที่สุดสินค้าในตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเจริญเติบโตหรือช่วงอิ่มตัว โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *