ลูกค้า

  • เป็นปัจจัยหลักของธุรกิจรอดของธุรกิจเนื่องจากเป็นผู้บริโภคสินค้าดังนั้นถ้า
  • ลูกค้ามีมากมาย และแต่ละรายมีขนาดเล็ก การแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ จะน้อย
  • ลูกค้ามีน้อยราย และแต่ละรายมีขนาดใหญ่ การแข่งขันก็จะมีสูงตามไปด้วย

โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *