ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกเดียว คือ หุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้สินร่วมกันโดยไม่จำกัดจำนวน ดังนั้นเจ้าหนี้จะฟ้องร้องหุ้นส่วนคนใดนหนึ่งให้ชำระหนี้เต็มตามจำนวนก็ได้ ห้างหุ้นส่วนสามัญนี้ กฏหมายบัญญัติไว้ว่า “จะจดทะเบียนก็ได้” กล่าวคือจะจดทะเบยนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *